Tillbaka Välkommen till MoDo museum!.............. och besök vårt sommarcafé!  

 Såg kronologi
 1788 Sågen byter
 
ägare och heter nu 
 
Mo såg.
 
1789 Vålfloden ska- 
 
dar dammen svårt  
 och en ny byggs när-
 mare såghuset.
 
 1790 Flottlederna
 förbrättrades.
 1793 En grovbladig
 ram byggs för hus-
 behovssågning.
 1795 Skogstillgången
 uppskattas längst
 Utterån och Hädan-
 bergsån.
 1796 Tideman tror
 sig gjort malmfynd
 på Gottne skogen
 
1799 Kammarkollegi-
 um stadfäster tidig-
 are begäran om stock
 fångst
 1801 Tideman får
 tillstånd bygga Mo
 manufakturverk med
 kipphammare och två
 spikhammare.
 1809 Landshövdinge-
 ämbetet beslutar om
 förbud för obehöriga
 att flotta genom
 dammen i Mo

 
 
 


Mo sågverk
1788-1809

Häradshövding Johan Henning Tide-man köper i april 1788 sågen. Hans
personlighet prälades av nitfullhet.
Tideman var full av intiativ och upp-
slag och hans projekt gick gärna i
stor stil. Men ansträngningarna av-
stannade, än de mognade till genom-
förda projekt.
Under 1790 talat moderniserar Ti-deman Bergviks karaktärsbyggnad. Han flyttar till Mo och byggnaden
får nu rollen som Mo herrgård.

Då Tidemans tillgångar, vid hans död
obetydligt var mera än skulderna,
insåg sterbhuset enda utvägen sälja
sågverk och fastigheter.  
 

 

 


Tidemans verksamhet präglades av
ovanlig företagsamhet. Han var här-
adshövding för hela Ångermanland
och drev samtidigt sågverksrörelse
och planer om järnbruk.
Idag känns hans gärning beundrans-
värd även om många av planerna inte fullföljdes.
1806 skriver Tideman till hans
kungliga majestät om avtagande
synförmåga, giktbrutenhet och
andra krämpor.
Under de dagar då Ångermanland
hotades av de ryska invationstrupp-
erna i norr, avled Tideman på Mo
herrgård den 29 juli 1809.