Bgarstuga

Tunnbrödsugn
 
Tillbaka
 


 Såg kronologi
 1810 J H Tidemans
 sterbhus säljer  sågen
 1811 Ägarbyte igen

 1813 A B Nyberg  blir ensam ägare
 
Häradsrätte
n avslår
 
Söderåböndernas
 
begäran
att återfå
 
den forna sågplats-
 
en
 
1815 Såghuset för-  ändras och utökas
 
meden ram till. 
 
Ny damm med fem
 
slussar 
 Stockfångst rättig-
 rättigheten utnytt-
 jas till fullo

 
1817 Nyberg säljer
 helften av sågen,
 köpare är bla. J
 
Wikneri Fanskog
 1819 Johan Wikner
 köper flera andelar
 Nyberg äger bara  1/3 nu
 1820 Bergs
kolegium
 förklarar Söderå
 järnbruk för alltid
 nedlagt
 1921 Nyberg dör  och
Mo sågverks
 
konkurs är en reali-
 
tet
 

 
 
 


 
 
 

 

Mo sågverk 1810-1821

Tidemans strebhus säljer Mo Sågverk i juni 1810. Köpare är rådman Erik Wal
langer i Härnösand och grosshandlare Johan Henrik Fougt i Stockholm.
Ågarskapet bli kortvarigt.

Våren 1811 träder nya ägare in. Fältkamreren August Bernhard Nyberg och kro-
nobefallningsmannen assessor Eskil Svedberg är de nya ägarna. Ägarskapet delas fifty-fifty.
Två år senare. 1813 blir nyutnämda överjägmästare Nyberg ensam ägare.
Genom giftemål med Tidemans dotter Malin får han ett starkara band för hennes fädrenearv

Nyberg förverkligar i början av sitt ägarskap en del som Tideman lämnade efter sig som pla-ner. Såghuset renoverades och utökades med en tredje ram. Dammen likaså den förändrades
till fem slussar och luckor för att bättre kunna spara och avleda vattnet.
Det härskar stiltje och många av Tidemans pla-ner somnar in och man kan snarare tala om en avveckling än utveckling.
Skatten på tidigare rätt att bygga järnbruk
blir en börda för Nyberg och är troligen en anledning att han säljer ut andelar i sågen.
Överjägmästare Nyberg äger 1819 bara 1/3
del av Mo sågverk, hans allt sämre ekonomi
förmodas vara anledning till försäljning.


Detalj av vattenhjul

 


 August Bernhard Nyberg dör
 på nyårsdagen 1821. I och med
 överjägmästarns bortgång slets
 de
sista banden mellan Tide-
 mans familjeintressen och Mo.
 Mo herrgård som varit herre-
 säte för sågverkets ägare blir
 senare aldrig vad det varit.
 

Lås till dammlucka