Arbetarbostad

Intriöri Bursand
 
Tillbaka
 

 Sågkronologi
 1822 J Wikner löser
 in Nybergs kvarvaran-
 se andel. I mitten av
 året går han ur tiden.
 1836 Fram till nu har
 svågrerna drivit sågen,
 men
från och med nu
 drivs den av J C Kem-
 pe.
 1837 Sågen utökas
 med en fjärde ram
 1842 Ombyggnad av  sågdammen och håll-
 dammen
 1845 Arbetsstyrkan
 är 20 man eller Dub-
 belt mot tio år tidi-
 gare
 1847 Grundlig om-
 byggnad av sågdammen
 1850 Vid bruket finns
 nu 28 hushåll och till
 sammans 107 personer
 1851 Kempe bygger  en  ny herrgård
 1853 Såghuset brin-
 ner ner
 1855 Ombyggnad i så-
 en
 1857 August Schmidt
 tillträder som bruks-
 förvaltare
 1858 Kempe får  tillstånd att från
 Domsjö skeppa träva-
 ror till utlandet
 Flera av brukets
 byggnader brinner ner
 och 2000 stigar kol
 går upp i rök
 1859 Kempe bygger en
 tullkvarn
 1860 Smedjebyggna-
 den brinner ner
 1864 Sågen sågar i
 155 dagar
 1865 Domsjö ångsåg
 startar
 Arbetsstyrkan är 30  man vid Mo Bruk
 1871 Sågen sågar i  115 dagar
 1872 Skogsarealen är
 90 000 tunnland eller
 45 000 ha

 

 
 

Mo sågverk 1822-1872

Den 9 april 1822 ropar kapten Johan Wikner Fanskog in Nybergs andel och Mo sågverk har för fjärde gången bytt huvudägare. Wikner dör i juli tre månader efter köpet. I sitt testamente förorder han att kvalåtenskapen delas lika mellan hans son Olof Johan och dottren Anna Catharina.
Två år senare är det första gången som J C Kempe nämns knutet till Mo Sågverk i Norrlands historia. Han gifter sig med Wikners dotter1823.
Svågrerna driver gemensamt sågverket till mitten av 1836.
Kempe övertar nu ensam driften av sågen och på hösten gör han troligen sitt första besök i Mo. Nu och framåt sker en utveckling som Mo sågverk inte tidigare upplevt.
Produktionsökningen som den fjärde ramen medförde lät inte vänta på sig, trots störningar och vårflod som orsakade stora skador på dammen. Hösten 1846 är omsider järnmanufakturverket klart och Mo Bruk är en realitet.
Den dåtida herrgården ersätts av en ny och är än idag identisk med den som bygg-
des 1851. Ny författning för stockfångst och skogsränta träder i kraft. Varje utsynat träd ska hålla två stockar och vara minst 10 tum (25 cm) i lilländan.
Sågen brinner 1853 men en ny byggs upp som tidigare med fyra ramar, men med tillägg av ett modernt kantskärningsverk. Såg produktionen blir av naturliga själ låg året efter branden.
Sågproduktionen 1852 var 19 500 försågade timmer och fyra år senare 29 000 försågade timmer. Utvecklingen av Mo sågverk är jämn och stark.

Gamla kontorsbyggnaden vid Mo Bruk

Mo herrgård på 1910 talet
 För att underlätta timmerflottningen till Mo och brädernas transport till Domsjö
 utförs strömrensningar i Moälven från kusten och 14 mil in i landet. Em mindre hjul-
 ångare sattes in att trafikera Domsjö-Mo och en av Tidemans drömmar var ett fakt-
 um. Brädflottningen blev nu ett minne blott.
 Biskopsonen Set Mikael Freansén blir delägare med Kempe 1860. Snart visar sig att
 de två inte alla gånger var överens. Fransén såg möjligheter till snabba vinster medan
 Kempe långsiktigt ville skapa värden för framtiden. Den 1 maj 1871 köper Kempe till-
 baka Franséns andel.
 I samband med avvittringen blev sågverkets stockfångst privilegier en långdragen
 
historia .1859 får Mo sågverk rätten att på 30 000 ha ta ut sitt timmer till sågen.
 
Defenitivt beslut får sågverket 1867 att på 21 kronoöverloppsmarker ta ut sitt
 timmer. Nästa kommer 1875.
 Perioden 1845-1861 görs de älsta hemmansköpen . Här ingår köpet av den ca 10 000ha
 stora Brattsjöskogen.

 Redan under Tidemans epok gjorde intressenter påtryckningar om rätten till  flottning i Moälven.
 
Kempe inser till slut att ordnig o reda måste skapas och föreslår 1866
 att ett flottningabolag bildas.
Och yrkar på ersättning för kostnader han haft.


 Hösten 1872
gör J C Kempe ett besök i Dom-
 sjö. Besöket var troligen det mest betungan-
 de han gjort under åren på sina anläggningar
 förosakade av uppdagade oegentlighater.
 Kempe går ombord i Domsjö på båten Ånger-
 manland för hemfärd till Stockholm. När han
 kommer till Härnösand känner han sig svag
 och får en läkare som följer med
på resan.
 Under resan avlider Johan Christoffer Carl
 Kempe den 19 november 1872.

 Kempes liv hade varit mångskiftande och var
 aldrig rädd att ta i och in i det sista var
 han aktiv och verksam.

 

 
J C Kempe
1799-1872