Startsidan

MoDo Museum

 


Kronologi för  Herr-  och Rättargårdarna
 
 1779 Bergvik bygger  en karaktärsbyggnad
 på södra sidan och
 ovanför sågen
 
1790-talet morderni-
 serar ägaren av Mo  Sågverk, J Henning
 Tideman den byggnad
 Bergvik lät uppföra.
 Det gulmålade två-
 våningshuset får nu  rollen som Mo herr-  gård. Hit flyttar  Tideman med sin  familj.
 1822-24 Norra fly-
 gelbyggnaden utökas
 med stall och ladu-
 gård. En södra flygel
 byggnad nyuppfördes
 och blev kontor. Till-
 kom även ett stort
 magasinshus, rödmålat
 med knutar och lister
 i vitt.
 1851 Herrgården er-
 sätts av en ny, inte
 på samma grund utan
 närmare gårdsplanen.
 Den är identisk med
 nuvarande Herrgård.
 Bruksförvaltare A G
 Söderström var den
 förste som flyttade
 in där. Han var bruks
 förvaltare mellan år
 1840-1857.
 1934 Mo & Domsjö
 säljer Rättergården
 med tillhörande åker-
 mark Till Harald  Dahlin. Rättargården
 repararas och familj-
 en bor tillfälligt i
 snickarboden.
 1960 I början av  detta decennium av-
 vecklar Dahiln jord-
 bruket och blir från
 och med då kreaturs
 löst.
 2005 Mo Samhälls-
 förening förvärvar
 Rättargården med
 markområde.
 
 
 
 

    
 
 
 

.


 

Rättargården

När Erik Bergvik flytta sågen i Söderåfors till Mo 1778-1780, lät han ovanför den nya sågen som var klar 1780, bygga en karaktärsbyggnad något väster om den nuvarande herrgården. Meningen var att Bergviks son Gottfrid skulle ta över sågen i Mo, som Bergvik döpt till Gottfridsfors.  Tyvärr så dog sonen före fadern och ingen av dem kom att bo i karaktärsbyggnaden.

Till sågen hörde ett hemman där det bedrevs jordbruk till gagn för ägarna och anställda. Brukligt var att i anställningen ingick naturaförmåner till de anställda på sågar och bruk.
Ansvarig för jordbruket var en rättare och som bodde på rättargården i anslutning till   herrgården. Rättargården, med tillhörande byggnader, som tillhört Mo bruk finns idag intakt kvar. Där finns nu Mo D o museet. Rättargården ägs och drivs av Mo samhällsförening
.


Herrgården idag

Rättergården idag Mo Do museum och sommarcafé

 Byst av J C Kempe

 Johan Wikner var
 J C Kempes svärfar
 Till rättargården hör en stor ladugård, en stor loge och maskinhall.

 Del av norra långsidan på ladugården
Vid ingången till ladu-
gården hälsar stabb-
läggaren välkommen.
Här ibland kobåsen
finns gamla skogsred-ska
p som morotsågar,
sågblad, yxor till olika

ändamål, klavar och skogsuppskattings hjälpmedel och mycket
annat  
Ovanför ett av kobåsen i ladugården sitter denna skylt. Den berättar att här stod kon Väna.
Hennes far var Dore och mor Välta. Väna var
född 1953. I underkanten på bilden kan man lä-
sa slakt.
Rättargårnden drevs sedan i mitten av 1930 talet
privat, då Mo & Domsjö AB sålde jordbruket.
Rättarstället brukades till början av 1960.
 Gamla enmans motorsågar  Tvåmans motorsåg modell äldre