Startsidan

Mo Bruk

Det var vid Skortsjöån det började. Såghistoriken i Mo- älven är mer än 300 år gammal.
Redan i september 1573 togs
Ångermanlands första krono-
såg i bruk vid Galasjöån, ett bi-
flöde till Moälven

Den grovbladiga kronosågen
sågade åren 1573-1589 sam-
manlag 3940 stockar.

Vid sekelskiftet(1600) bör-
jade virkesbristen göra sig
kännbar.

Kronosågen i Skortsjö avlös-
tes av en såg i Utansjö vid Ångermanälven i början av
seklet (1600).

Det gick inte att leverera småvirke till sågen, för enligt påbud från hertig Karl skulle stockarna vara 12 alnar(7,2 m)
långa och ur varje stock kunna såga ut ½ tolfter (6st) bräder

 


 

Kronosågen vid Galasjöån


Att människan är ”alltings mästare” torde i högsta
grad gälla för den historiska utvecklingen att
sönderdela trädet och utvinna råämnen till en
mängd användningsområden.

Långt bakom horisontens historia ligger den tid
då trädet började tas i bruk av människan för att
fylla en av hennes viktigaste livsbehov.

Yxan och dess utveckling kan i förlängningen ses
som vidare utveckling till handsågen.
Med vattenkraftens hjälp mekaniserades sågningen i
Sverige på 1500-talet,först som den grovbladiga
sågen och som under 1700-talet ersattes av den
finbladiga sågen.Kanske såg kronosågen möjligen ut så här när den startade sin sågning i september 1773


Del av karta från 1850. Ån har i dag en annan sträckning. Märk den gröna ringen som troligen markerar där en gång kronosågen låg.

 

 Sågkronologi

 1453

Urkund skriftlig handling om att anlägga sågkvarnar i Sverige

 1554

Första kronosågen uppförs i Norrland vid Testeboån i närheten av Gävle

 1573

I september står Skortsjö kronosåg klar. Den första i Norrland

 1739

Kunglig majestät anbefaller landshövdingarna tillåta bygga sågkvarnar och sågkvarnar

 1453

Under 1740-talet gör finbladiga sågar sitt inträde i Norrland

 1453

Härnösandes borgarna äger privilegium övar Ångerländsk trävatuhandel

 

På direktiv av Johan den III anlades kronosågen i skortsjö.

Till sågen skulle bönderna lämna en stock per mantal,således en skatteplåga.

För tredske mot "såge hjelpen" fick man böta 3 mark.


Rekonstruktions karta